Trafikksikring

Anleggsarbeider foregår normalt tett inntil eksisterende bebyggelse, veier og trafikk. I slike tilfeller vil det ofte være nødvendig å markere skillet mellom byggeområdet og allmenn fri ferdsel med en fysisk trafikksikring.

Trafikksikring gjør trafikanter oppmerksom på farer

Trafikksikring er produkter der hensikten er å markere, gjøre oppmerksom på, eller avgrense objekter eller områder som kan være en fare for trafikanter og personer i møte med for eksempel anleggsarbeid.

Tilsvarende vil et stillas bygge ut fra fasader. Dette kan innebære at plassen begrenses på steder hvor det normalt er fri passasje. For eksempel kan fortau bli avstengt og kjørebanen innsnevres. Fotgjengere kan trenge nye traseer sikret av sperregjerder, eller det kan være et hinder i veibanen som må markeres og adskilles fra passerende biler. Anleggsarbeid kan også medføre skader eller midlertidige endringer i veidekket, noe som påvirker trafikksikkerhet hvis det ikke merkes tydelig.

 

Trafikksikring ivaretar sikkerheten til anleggsarbeidere og trafikanter

Ved å sette opp trafikksikring bidrar man til å ivareta sikkerheten både for de som jobber i anlegget og de trafikantene som passerer byggeplassen.

Mesa Materiell tilbyr utstyr til trafikksikring som bidrar til å gjøre hverdagen sikrere for  anleggsarbeidere, trafikanter og andre forbipasserende. Blant annet har vi sperregjerder, -bukker og -bånd, hindermarkeringer og trafikksylindere og -kjegler.

Popup title

Popup text

Vi hjelper deg i ditt valg

Vi i Mesa Materiell hjelper deg gjerne med å avdekke hvilke komponenter du trenger til ditt anleggsprosjekt.

Send oss en henvendelse med en kort prosjektbeskrivelse, og en av våre rådgivere vil kontakte deg.

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 256 MB.

Geir Petter Rosenlund
Daglig leder Mesa Materiell AS
Strømsveien 314
1081 Oslo
Telefon: 900 80 078
E-post: geir.p@mesa.no